TAX FREE


Jako turysta, który posiada stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteś uprawniony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli produkty zakupione w Polsce wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar UE. Zwrot podatku VAT jest możliwy tylko w naszych sklepach stacjonarnych, gdyż wymagany jest podpis osoby kupującej.

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu zwrotu podatku (Tax Refund Cheque) z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł.

 System 3 kroków jest bardzo prosty w użyciu oraz łatwy do zapamiętania, wystarczy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją, aby uzyskać zwrot podatku VAT:

 1. Sklep - Kiedy robisz zakupy poproś personel o wystawienie formularza zwrotu podatku (Tax Refund Cheque). Zawsze upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza. Pamiętaj aby data na wystawionym formularzu była zgodna z datą na paragonie. Zachowaj formularz (Tax Refund Cheque) wraz z ulotką do momentu refundacji.

2. Urząd Celny - Jeżeli opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz (Tax Refund Cheque) wraz z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez polskiego lub innego celnika z UE. Potwierdzenie wywozu z UE powinno nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.
Brak pieczęci celnika na formularzu zwrotu podatku (Tax Refund Cheque) jest równy odmowie refundacji.

3. Punkt Refundacji Global Blue - Możesz odzyskać gotówkę realizując formularz (Tax Refund Cheque) w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta Global Blue lub w jednym z partnerskich Punktów Refundacji (listę biur znajdziesz w ulotce dołączonej do formularza) . Formularz (Tax Refund Cheque) należy zrealizować nie później niż po 4 miesiącach następujących po miesiącu dokonania zakupów. Kwota zwrotu jest skalkulowana po odjęciu kosztów usługi.

Zasady zwrotu VAT podróżnych w Polsce reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów.
Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm)